เรามีคลังน้ำมัน 5 แห่ง

     เพื่อพร้อมในการกระจายผลิตภัณฑ์ของเราไปยังผู้บริโภค ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ เราพยายามสร้างฐานการผลิตที่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อลดระยะเวลา  และค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพราะเรามองเห็นความสำคัญของลูกค้า  ที่จะได้รับประโยชน์จากสินค้า คุณภาพในราคาต้นทุนต่ำ

     ด้วยระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจ IRPC ของเรามีการเติบโต  และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรายังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงไม่ลืมการตระหนักต่อสังคมรอบๆข้างตัวเรา วันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีนผ่านช่อง ทางธุรกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้
 

      ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่ง เช่น สถานีบริการปั๊มน้ำมัน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ และกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ (ผู้ค้ามาตรา 7)

      การขายผ่านช่องทางนี้ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมลูกค้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจำหน่ายทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการอุตสาหากรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่   ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรมบริษัทรถและเรือขนส่งสินค้า รวมถึงเรือโดยสาร กิจการประเภท ก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคพื้นฐานและขนส่งสาธารณะ(ทางบกและทางน้ำ) ที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงผู้ประกอบการเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  (Bunker)  และเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่  นอกจากนี้  ยังมีการจำหน่ายเพื่อการส่งออกให้กับผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศ โดยมีตลาดหลักในภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ ประเทศลาว,  กัมพูชา,  พม่า,  เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งนำรายได้จำนวนมหาศาลมาช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง


         จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลี่นพื้นฐาน  และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง  เช่นAsphalts, Slackwax และRubber process oil รวม 13 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ มากมาย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ ,ยางล้อรถ และเทียนไข เป็นต้น ทั้งนี้การจัดจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กกลาง ใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตลาดเอเซีย ยุโรป และอเมริกา ยืนยันในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ IRPC ว่าเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก


       ธุรกิจอะโรเมติกส์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และตัวทำละลาย  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการก่อนและหลังการขายโดยรองรับมาตรฐานตาม ISO 9001 version 2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลและจัดการอย่างมีระบบ มีช่องทางการจำหน่ายในอุตสาหกรรมและโรงงานขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่  คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลายในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีการจำหน่าย ไปยังจีน อินเดีย เกาหลี และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยจะพัฒนาตลาดไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง