กลุ่มปิโตรเลียม แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่


1. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์เกี่ยว
    เนื่อง

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์


1. ธุรกิจผู้ค้าปิโตรเลียม

2. ธุรกิจปิโตรเลียมเพื่ออุตสาหกรรม และการส่งออก

3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

4. ธุรกิจอะโรเมติกส์

5. สถานีบริการน้ำมัน

     ผ่านการสั่งซื้อด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุด เป็นรายแรกของธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาค ด้วยระบบ PDA on Mobile ผ่านระบบ

     ไอ อาร์ พี ซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร มีทั้งธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปิโตรเคมี โดยมีกำลังการกลั่น 215,000 บาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของกำลังการกลั่นน้ำมันทั้งหมดในประเทศ และจัดอยู่ในลำดับที่ 3 ของโรงกลั่นน้ำมัน ภายในประเทศมีพื้นที่โครงการอยู่ทีจังหวัดระยอง ทั้งนี้ไออาร์พีซีตั้งอยู่นอกเขตควบคุมมลพิษ แต่เรายังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  การดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตเป็นอีกหนึ่งในหลายวิธีที่เราพัฒนาเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีโครงการที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้น้ำมันเตา  เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีพลังงานชนิดใหม่เร็ว ๆ นี้  โดยใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีการเผาไหม้ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่สะอาด  และใหญ่ที่สุดในประเทศด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ1

     นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประมงผ่านน้ำมันเขียว ซึ่งเป็นน้ำมันหลักที่เป็นหัวใจของผู้ประกอบอาชีพประมงในประเทศ และยังเป็นการช่วยเหลือนโยบายของรัฐอีกทางหนึ่ง โดยมีมูลค่ามหาศาลและน้ำมัน IRPC ส่วนใหญ่ยังจัดจำหน่ายไปยังสถานีบริการน้ำมันชุมชน เช่นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ประมงและกลุ่มผู้ใช้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่  จึงไม่น่าแปลกใจที่จะไม่เห็นตราสัญลักษณ์ของไออาร์พีซีตามสถานที่ต่าง ๆ  ยกเว้นที่หน้าบ้านของเราจังหวัดระยอง  โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันตัวอย่างแห่งแรกที่เป็นสถานีบริการเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง   โดยมุ่งกระจายรายได้และชุบชีวิตให้กับชาวระยอง  มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าพื้นบ้านในนาม  OTOP และให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบได้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านสถานีบริการด้วยตนเอง  ซึ่งได้เปิดกิจการตั้งแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  2552  นอกจากนี้เราได้มีโครงการคลินิกปันน้ำใจ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยรอบโรงงานจะเห็นได้ว่าจากนโยบายที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมสีเขียว  และการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงพลังงานทดแทน เช่น เอทานอล และไบโอดีเซล เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนอยู่คู่กับสังคมไทยและรับใช้ประชากรโลกภายใต้คำขวัญ