" น้ำมันขึ้นราคาอีกแล้ว"  ประโยคนี้ คงเป็นประโยคที่ไม่ค่อยมีใครอยากได้ยิน  แต่สิ่งที่ทุกท่านส่วนใหญ่มักจะทำกันคือ รีบหาสถานีบริการหรือเรียกง่าย ๆ ว่า  " ปั๊ม "  เพิ่มเติมให้เต็มถังไว้ก่อน  แต่ถ้าคุณจะมองหาปั๊ม  ไออาร์พีซี  คงจะพบได้ในจังหวัดระยอง  ซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงกลั่นน้ำมัน  ไออาร์พีซี  ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่และมีหน่วยผลิตสำหรับปิโตรเคมีรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  สำหรับธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง  ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและความมั่นคงของประเทศ   เราได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เราจึงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น  แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดมลภาวะต่าง ๆ  เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรมาผสมในน้ำมันชนิดต่าง ๆ  อาทิเช่น  น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เนื่องจากการเดินทางในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางและพาเราไปถึงจุดหมายได้ตามที่ต้องการ และน้ำมันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้ 

      แม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันมีความผันผวนตามปัจจัยต่าง ๆ แต่ความต้องการใช้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Refined Product  คือ  กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่เราผลิตโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพให้คุณใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเต็มพลังงานพร้อมๆ ไปกับการดูแลสภาพแวดล้อม

 
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย
  1. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
  2. น้ำมันเบนซิน 91
  3. น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 ( EURO IV )
  4. น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95

      
     
     ใช้สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน และรถจักรยานยนต์ สำหรับเลข 91 และ 95 เป็นตัวที่แสดงค่าออกเทน ค่าความต้านทานต่อการจุดระเบิดของน้ำมันเบนซิน ถ้าค่าออกเทนสูงก็จะมีความต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์สูง ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋า
 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Gasoline ของ IRPC ประกอบด้วย
 
ULG 91
น้ำมันเบนซินออกเทน 91
ได้มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพ ชะล้างความสะอาดส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆในเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ยี่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตาม " มาตรฐานยูโร 4 "  ดาวน์โหลด SDS
 
Gasoline Base
น้ำมันเบนซินพื้นฐาน
น้ำมันเบนซินสำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งโรงกลั่น IRPC สามารถผลิตน้ำมันเบนซินพื้นฐานได้ 2 ชนิดคือ ชนิดที่นำไปผลิตเป็นน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และชนิดที่นำไปผลิตเป็นน้ำมันเบนซินออกเทน 91
 
Gasohol
น้ำมันแก๊สโซฮอล์
สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จนถึงปัจจุบันได้มีการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานโดย IRPC จำหน่ายทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ( Gasohol 95 ) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 ( Gasohol 91 ) ดาวน์โหลด SDS
 


   
      
      น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่า ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ใช้แค่รถกระบะและรถบรรทุกเท่านั้น ในเครื่องปั่นไฟและเครื่องยนต์ในภาคอุตสาหกรรรมและภาคเกษตรกรรรมล้วนแต่ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลเรียกได้ว่า เป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนภาคการขนส่งอุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างแท้จริง 

     โรงกลั่นน้ำมัน IRPC เรากลั่นน้ำมันในกลุ่ม Diesel แยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้


 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว : กำมะถันต่ำ
High Speed Diesel : Low Sulfur
 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว : กำมะถันต่ำ
มีค่ากำมะถันไม่สูงกว่า 0.005% โดยน้ำหนัก และจะต้องมีไบโอดีเซล ( Biodiesel ) ผสมอยู่ประมาณ 5% โดยปริมาตร ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังได้เติมสารเพิ่มคุณภาพชะล้างความสะอาดส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ยิ่งขึ้น
 
น้ำมันดีเซลพื้นฐาน
ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรง มีค่ากำมะถันไม่สูงกว่า 0.005% โดยน้ำหนัก และได้รับ " มาตรฐานยูโร 4 " โดยนำไปผสมกับ Bildiesel เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วต่อไปดาวน์โหลด SDS 
 


น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
High Speed Diesel
ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ใช่แค่รถยนต์ รถกระบะ และรถบรรทุกเท่านั้น ในเครื่อง
ปั่นไฟและเครื่องยนต์ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมล้วนแต่ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซล เรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ขันเคลื่อนภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการเกษตรอย่างแท้จริง
 
โรงกลั่นน้ำมัน IRPC สามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ทั้งชนิดกำมะถันต่ำและกำมะถันสูง
 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว : กำมะถันสูง
ทาง IRPC จัดจำหน่าย 2 เกรด คือ
 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กำมะถันไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนัก
ใช้สำหรับส่งออกน้ำมันทางรถยนต์ไปประเทศแถบอินโดจีน ได้แก ลาว, กัมพูชา, พม่า และจีนตอนใต้
 
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กำมะถันไม่เกิน 0.7% โดยน้ำหนัก
จากโครงการช่วยเหลือชาวประมงตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ชาวประมงได้ใช้น้ำมันราคาถูก จึงเป็นที่มาของการผลิมน้ำมันประมง HSD 0.7% s เพื่อช่วยเหลือชาวประมงตามนโยบายของรัฐ โดย IRPC เริ่มจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าประมง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือได้ว่า IRPC เป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันเพื่อการประมง  ดาวน์โหลด SDS 
 


 


 
  
       
     LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas หรือ LPgas ก็สามารถเรียกได้เช่นกัน LPG เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกวันนี้ และถือเป็นพลังงานหลักในการทำความร้อนและการปรุงอาหาร  ดาวน์โหลด SDS

ทางเลือกของพลังงานทดแทน

     ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมีความผันผวน  LPG  เป็นอีกทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ในสภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  สำหรับบริษัทฯ  LPG ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  OLEFIN  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นทางในการผลิตเม็ดพลาสติก  และใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเตาและถ่านหินเพื่อลดมลภาวะ  เนื่องจากเราใส่ใจในผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม