เราจะเป็น บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเซีย  ภายในปี 2563 
 
(Top Quartile Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020)

และเป็นผู้นำธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร ในอาเซียน

เรามีสำนักงานตั้งอยู่ 2 แห่ง
เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจ และฝ่ายการผลิต

สำนักงานใหญ่ คอมเพล็กซ์ระยอง ไออาร์พีซี

ที่อยู่ :
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร :
0-38921333 , 0-3861-3571-80
แฟกซ์ :
0-3861-2812-3

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเลียม

ที่อยู่ :
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :
0-2765-7000
แฟกซ์ :
0-2765-7313-16
เว็บไซต์ :
 

http://www.irpc.co.th
http://www.irpcpetroleum.com
https://www.iron.irpc.co.th
 

 
 

ไอ อาร์ พี ซี ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอัตราการกลั่นน้ำมัน  215,000 บาร์เรลต่อวัน  จัดอยู่ในอันดับ  3  ของกำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ  โดยมีสายการผลิตเชื่อมโยงกับโรงงานปิโตรเคมี  ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครันที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึกคลังน้ำมันและโรงไฟฟ้า  ด้วยศักยภาพของสินทรัพย์และแผนกลยุทธ์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร  พร้อมกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานไออาร์พีซี " เราพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีของเอเชียภายในปี 2563 "


 
  

คุณวนิดา  อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพณิชยกิจและการตลาด
 

คุณวันดี บรรยงคะรัติ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม  

คุณขวัญชัย  เหลืองชัยชาญ ผู้จัดการส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

 

คุณวารีย์ ไชยดำ ผู้จัดการส่วนการตลาดวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจปิโตรเลียม

 

คุณทนุธน  ตั้งกิจเกียรติกุล ผู้จัดการส่วนธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศ

 

คุณลัดดา  จิระอานนท์ ผู้จัดการส่วนส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์


 

  คุณวรภัทร สุวงศ์ ผู้จัดการส่วนธุรกิจปิโตรเลียมอินโดไชน่าและการส่งออก

 

 

คุณพันธุวิทย์ ตันติวัฒนกุล ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจปิโตรเลียม