• น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
  • น้ำมันเบนซิน
  • ก๊าซหุงต้ม
 

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 4 เกรด
  • ผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ 6 เกรด
  • ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม 3 เกรด
  • ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ 4 เกรด

 

  • ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่   Toluene, Mixed Xylene, Xylene, C 9,C 10+, WS 3040, WS 3060 AC80/100, AC40/60, AC60/70 และ AC75/95   IRON (IRPC Oil On Net)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ด้านสารเคมี หรือ SDS (Safety Data Sheet) เป็นเอกสารแสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

     ประกอบด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซลีน รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงทดแทน คือ ดีเซลหมุนเร็ว (ผสมไบโอดีเซล) และ แก๊สโซฮอล์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดมีสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มกำลัง ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทได้ผ่าน มาตรฐานยูโร 4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยสารที่ทำให้เกิดมลภาวะจากไอเสีย
 

 

           

 
 

     เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน  จนได้น้ำมันหล่อลื่น เกรดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ข้างเคียงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 20 ชนิดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, ผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์


 
 

 


     เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อุตสาหกรรมตัวทำละลาย (Solvent) ใช้เพื่อผลิตสีทาบ้าน, ยาฆ่าแมลง, อุตสาหกรรมเส้นใย ได้แก่ เส้นใยโพลีเอสเตอร์, เพื่อทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม, อุตสาหกรรมพลาสติก (Pet ) ได้แก่ ขวดน้ำมดื่มต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มค่า Octane Number เป็นต้น