ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณ นภดล มณีศรี
Tel. 02-765-7631
Mobile : 085-908-4055
Fax : 02-765-7696
E-Mail : napadol.m@irpc.co.th

 

ทีมธุรกิจปิโตรเลียม

คุณภัคพงษ์ โพธิ์เจริญ
Tel. 02-765-7306
Mobile : 081-344-9154
Fax : 02-765-7313
E-Mail : pakphong.p@irpc.co.th

 
 
ICT Clinic ระบบไอที หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยส่งเสริมธุรกิจให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวก ลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ทำงาน
 
 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำระบบไอที เข้ามาช่วยในธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งในส่วนการปรับปรุงระบบการทำงานเดิม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ หรือเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ทีมงาน ICT Clinic ของ ไออาร์พีซี ปิโตรเลียม พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการสร้าง และวางระบบดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย